Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

EKS AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi erhåller från dig som företrädare för kundföretag eller privatkund i samband med att vi ingår ett kundavtal eller som vi annars erhåller med anledning av beställning från det kundföretag du företräder.

De uppgifter som vi kommer att be om att erhålla från dig, eller redan har erhållit, som företräder ett kundföretag är namn, mailadress, telefonnummer. Är du privatkund kommer vi även att be om att få erhålla din adress och ditt personnummer i det fall du avser att begära ROT-avdrag. Dina personuppgifter sparas i vårt kundregister. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men i det fall vi inte erhåller några kontaktuppgifter till dig som företrädare för kundföretag eller privatkund kan vi inte heller uppfylla de förpliktelser som åligger oss enligt avtal med Er varför vi i sådant fall inte kommer att kunna ingå ett sådant.

Vi behandlar uppgifterna om dig för att kunna utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra kunder, för administrativa ändamål samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dina uppgifter som privatkund hos oss behandlas på grund av att så är nödvändigt för att uppfylla de avtalsförpliktelser vi har gentemot Dig. Dina uppgifter som företrädare för kundföretag behandlas på grundval av en intresseavvägning varigenom det bedöms finnas ett berättigat intresse hos oss att leverera våra tjänster samt ett berättigat intresse hos det företag du företräder att erhålla de tjänster vi levererar.

Personuppgifterna sparas så länge en affärsrelation finns mellan oss och dig som privatkund eller mellan oss och det kundföretag du företräder och som minst i sju (7) år för att uppfylla de förpliktelser som vi har avseende bokföring.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av dina uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

För mer information, frågor eller övriga invändningar mot detta vänligen kontakta oss via e-mail info@eks-ab.se eller telefon 0455-30 00 30. Denna information kan komma att uppdateras. På vår hemsida finns den senaste versionen av denna information alltid tillgänglig.